Tisztelt Vásárlónk, Felhasználónk, Partnerünk!

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt az adatkezelési tájékoztatót, melyben tájékoztatjuk a honlapunkra Látogatókat, Tisztelt vásárlóinkat és Partnereinket a személyes adatok és információk komplex kezeléséről és védelméről, valamint az ún. érintetti jogokról.
Amennyiben Ön nem múlt el 18 éves, kérjük, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót törvényes képviselőjével együtt olvassa el.

Kik vagyunk, akire rábízza személyes adatait, hogyan érhet el minket?

A GÖDÖLLŐ COOP Vagyonhasznosító és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2100 Gödöllő, Körösfői u. 34.) Magyarországon, főtevékenységeként kiskereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó, Magyarországon bejegyzett, székhellyel, telephellyel és fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság.

Kinek az adatai érintettek?

Az adatkezelési szabályzatunk és tájékoztatónk természetes személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésére terjed ki, azaz minden olyan esetre vonatkozik, amikor társaságunk olyan adat birtokába jut, amely természetes személlyel összeköthető, vagy vele azonosítható adatra vonatkozik.

Milyen jogszabályok/szabályozók alapján történik az adatkezelés?

 • – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679. RENDELETE (GDPR– General Data Prevention Regulation),
 • – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény,
 • – a Bizottság 29. számú munkacsoportjának és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) rendelkezésre álló állásfoglalásai.

Milyen alapelvek szem előtt tartásával kezeljük adatait?

Társaságunk, az adatokat a GDPR előírásai szerint az alábbi alapelvek betartásával kezeli:

 • – jogszerűség: az adatkezelésre a társaság rendeletben meghatározott jogalappal rendelkezik: az adatkezelésnek oka van,
 • – tisztességesség: jogszabályokban foglaltak szerint és az érintett érdekeinek szem előtt tartásával történik az adatkezelés,
 • – átláthatóság: az adatkezelés minden folyamatában nyomon követhető,
 • – célhoz kötöttség: adatokat kizárólag az érintett tudomására hozott, előre meghatározott célnak megfelelően kezeli a társaság,
 • – adattakarékosság: adatokat csak annyiban és olyan ideig gyűjtünk, amely a jogalaphoz szükséges,
 • – pontosság: az adatokat valóságtartalmuknak megfelelően tartjuk nyilván, ennek érdekében biztosításra kerül a helyesbítés, korlátozás, törlés joga,
 • – korlátozott tárolhatóság: adatokat csak a jogalaphoz szükséges ideig őrzünk meg,
 • – integritás és bizalmas jelleg: biztosítjuk, hogy csak azok férjenek hozzá az adatokhoz, akiknek a szolgáltatás teljesítéséhez, a rögzített cél teljesítéséhez szükséges.

Milyen okból kezelik az adataim?

Az adatkezelés alapvető oka, hogy Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez, az alábbiak szerint.

a. Regisztráció honlapon, vagy nyereményjátékban való részvétel:

A honlapon/közösségi oldalon keresztül a Gödöllő COOP Zrt. honlapjára látogató felhasználók (továbbiakban: Látogatók) önkéntesen regisztrálhatnak és adhatnak meg azonosításra alkalmas személyes adatokat (név, email cím, esetlegesen egyéb, a Látogató által feltöltött vagy megadott adat). Az önkéntes adatmegadással a Látogatók hozzájárulnak ahhoz, hogy a honlap kizárólagos jogosultja, üzemeltetője és fenntartója (azaz társaságunk) a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje a megadott adatokat.
Kérjük, hogy felhasználó neve és jelszava titokban tartására minden szükséges intézkedést tegyen meg, hogy harmadik személy(ek) azokhoz ne férje(ek) hozzá.
Kérjük továbbá, hogy csak olyan adatot közöljön velünk, amely szükséges az Önnel való kapcsolattartáshoz.

b. COOP Törzsvásárlói rendszerhez történő csatlakozás:

Amennyiben Ön rendszeres vásárlónk és törzsvásárlóként a Gödöllő COOP Zrt. közreműködésével jelentkezett a COOP Hungary Zrt. rendszerébe, úgy Ön a törzsvásárlói kártya igénylésével hozzájárult ahhoz, hogy adatait a COOP Hungary Zrt. kezelje. Amennyiben Ön már nem kíván a COOP lánc törzsvásárlója lenni, úgy kérjük, hogy ezt postai/ e-mail úton jelentse be a COOP Hungary Zrt. részére és a továbbiakban adatait törlik, törzsvásárlóként nem fogják nyilvántartani. Törzsvásárlóként, az Ön által megadott adatait: név, lakcím, telefon és/vagy email tartják nyilván, továbbá az Önhöz tartozó törzsvásárlói kártyaszámot.
Az ezzel kapcsolatos tájékoztató boltjainkban és a COOP Hungary Zrt. honlapján elérhető: www.coop.hu/coop-klub.

c. Üzleteinkben végzett kamerás megfigyelés:

A Gödöllő COOP Zrt. üzletei vagyonvédelmi okokból kamerával felszereltek. A kamerákra minden üzletünk bejáratánál külön, piktogramos formában figyelmeztetünk. Kameráink képfelvételt rögzítenek, hangfelvétel nem történik. A felvételeket három napig őrizzük meg. A felvételt valamelyik boltban dolgozó munkatársunk figyeli, visszakeresés csak akkor történik, ha alapos gyanú merül fel vagyon elleni bűncselekményre, szabálysértésre. Gyanú esetén a felvételt a szabálysértés, bűncselekmény kivizsgálására jogosult hatóságnak adjuk át bizonylat ellenében, és azokat ebben az esetben a jogerős ítélet meghozataláig/a határozat kézhez vételéig őrizzük meg. Amennyiben az érintett jogos érdekét bizonyítja, úgy a kamerás felvételről az érintett két tanúval ellátott írásbeli kérelmére másolatot adunk ki.
Jogos érdek bizonyítása nélkül nem áll módunkban kamerás felvételt kiadni, mert azzal mások személyiségi jogát sértenénk.

d. Csomagátvizsgálás:

Amennyiben valamely üzletünkben alapos gyanú merül fel vagyon elleni szabálysértésre vagy bűncselekményére, úgy a vonatkozó állásfoglalások keretei között érintett vásárlónkat felszólíthatjuk arra, hogy csomagjába engedjen betekintést. Ezt az ellenőrzést két munkatársunk elkülönített helyiségben végzi, diszkréten, a többi vásárlótól elkülönítve. Amennyiben a gyanú beigazolódik, az esetről jegyzőkönyv készül, amelyet szükség esetén hatóságnak továbbítunk.  A jegyzőkönyvet a jogerős határozat végrehajtásáig őrizzük meg, amennyiben nem történik eljárás, úgy a jegyzőkönyveket egy évig őrizzük meg.
Amennyiben a gyanú nem igazolódik be, az esetről csak akkor készül jegyzőkönyv, ha ezt a vásárló igényli. Megőrzésre az előbbiek irányadóak.
Az így keletkezett iratokba csak azon munkavállalóink tekinthetnek bele, akiknek munkavégzésükhöz feltétlenül szükséges, az iratokat pedig csak hatóságnak továbbítjuk.
A jegyzőkönyvekről az érintett kérelmére másolati példányt biztosítunk.

e. Hírlevelek:

A GÖDÖLLŐ COOP Zrt. hírlevelet küldhet T. vásárlói részére. Ezen hírleveleket minden esetben az Érintett hozzájárulása alapján (feliratkozás útján) küldi, elektronikus úton.
Az elektronikus úton történő hírlevél minden példánya lehetőséget nyújt a leiratkozásra, ebben az esetben további hírlevelet a társaság nem küld számára, ezen a jogalapon adatait a továbbiakban nem tartja nyilván.

f. Társaságunk az Önnel/Önökkel kötött szerződés vagy az Ön megrendelésének teljesítése, vagy ajánlatkérésére történő ajánlat adás miatt kezeli az adatokat:

Ilyen esetben Érintett Partnerünk szóban (személyesen, illetve telefonon), vagy írásban (pl. e-mailen, internetes felületen keresztül) szolgáltatás teljesítésére szerződött velünk, megrendelést eszközölt, vagy árajánlatot kért tőlünk. Ahhoz, hogy a szolgáltatást teljesíteni tudjuk, adatait nyilván kell tartanunk.

Az ilyen esetben kezelt adatok köre: név, lakcím, elérhetőség (pl. telefon, email), számlázási cím, bankkártyás fizetés esetén bankkártya adatok.
Esetlegesen kezelt további adatok: munkahely adatai. Társaságunk ugyanakkor akkor is kezelhet partneri adatokat, ha más jogos érdeket tud bizonyítani adatai kezelése vonatkozásában.

g. Bankkártyás fizetés:

Bankkártyás fizetés választása esetén Ön tudomásul veszi, hogy a(z) Gödöllő COOP Zrt. (2100 Gödöllő, Körösfői út 34.) adatkezelő által a(z) https://coopshop.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, email cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Hogyan kezeljük adatait?

Cégünk a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat és információkat kizárólag az érintett adatmegadással elérni kívánt céljával kapcsolatban kezeli, és csak az érintett igényeinek teljesítése érdekében, az érintettekkel való kommunikálásra használja. Az adatkezelés célja az Érintett által megjelölt információkérés teljesítése, az Érintettel való kommunikáció, az Érintett megrendelésének teljesítése. Az adatokat a GÖDÖLLŐ COOP Zrt. szerződéses, vagy jogszabályi előírások szerint gyűjti, feldolgozza, tárolja és megsemmisíti (törli).

A GÖDÖLLŐ COOP Zrt. adatokat kizárólag az alábbi esetekben továbbít:

 • – hatóságnak bevallás teljesítésével kapcsolatban, vagy
 • – vele adatfeldolgozási szerződést kötő, a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozója részére, vagy
 • – ha az adattovábbítást az érintett kéri, vagy ahhoz előzetesen hozzájárult, vagy
 • – a COOP Hungary Zrt részére a törzsvásárlóknak a COOP franchise rendszerben történő kedvezmények érvényesítése érdekében,
 • – ha erre jogszabály kötelezi.

A GÖDÖLLŐ COOP Zrt. adatfeldolgozóiról, elérhetőségeinken keresztül kaphat tájékoztatást.
Adatfeldolgozóinkkal minden esetben adatfeldolgozási szerződést kötünk, amely szerződésben az adatfeldolgozók kötelezettséget vállalnak a jelen tájékoztató szerinti adatkezelésre. A GÖDÖLLŐ COOP Zrt. az Érintett írásbeli kérésére törli (megsemmisíti) azon adatokat, amelyek megőrzésére jogszabály nem kötelezi, vagy amely adatok szerződéses kötelezettsége teljesítése vagy ennek bizonyítása érdekében már nem szükséges, vagy amely adat törlését az Érintett kéri és adatkezelés kizárólag a hozzájárulásán alapul.

Az elektronikus adatok olyan módon kerülnek törlésre, hogy visszaállításuk ne legyen lehetséges, a papír alapú adatok pedig a Gödöllő COOP Zrt. munkatársai által iratmegsemmisítő használatával vagy erre jogosítvánnyal rendelkező megsemmisítéssel főtevékenysége szerint szakszerűen foglalkozó cég megbízásával, közreműködésével kerül sor.

A GÖDÖLLŐ COOP Zrt. elektronikus úton gyűjt és tárol adatokat. A munkavállalókkal és szerződéssel kapcsolatos adatok ugyanakkor papír alapon is rendelkezésre állnak.
A papír alapon kezelt személyes adatok a GÖDÖLLŐ COOP Zrt. székhelyén vagy telephelyein mappákba lefűzve kerülnek tárolásra.
Mind a székhelyeken, mind a telephelyeken csak az arra jogosult munkavállalók kezelik az adatokat, más személy a mappákhoz nem fér és nem férhet hozzá (zárható szekrények és helyiségek biztosítottak). A munkavállalók tájékoztatást kaptak arról, hogy papír alapon kezelt adatokhoz csak az arra jogosult férhet hozzá, annak hozzáférést köteles megakadályozni (kulcsra ügyelni, illetéktelen harmadik személyt nem lehet nyitott szekrénynél a helyiségben egyedül hagyni).
Az elektronikus úton nyilvántartott adatok az alábbi módon kerülnek tárolásra és védelemre: az elektronikus úton nyilvántartott adatok a GÖDÖLLŐ COOP Zrt. telephelyein és külső szolgáltatóknál található szervereken kerülnek tárolásra.

A Gödöllő COOP Zrt. által üzemeltetett www.godollocoop.hu weboldal szerverhátterét biztosítja:

Magyar Hosting Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
További információk: https://www.mhosting.hu/adatvedelem

A GÖDÖLLŐ COOP Zrt. és a szerződött külső partnerek informatikai hálózatának külső védelméről, több szintű tűzfalrendszer gondoskodik. Az adatbázisokban tárolt adatok védelmét általában kétszintű hozzáférés-védelem biztosítja.  Adatbázis-szinten közvetlenül az adatok csak a rendszergazda részére elérhetők, más személyek, csak az adatbázishoz kapcsolódó alkalmazáson keresztül érhetik el a tárolt adatokat. Ezek az alkalmazások részint elkülönülő saját felhasználó azonosítást használnak. Az adatok törlését kérelemre az adatok kezelésével foglalkozó munkatárs végzi el, egyéb esetben folyamatosan, de legalább minden évben egy alkalommal a kezelésükre jogosult munkatársak által felülvizsgálatra kerülnek az adatok, és amennyiben megőrzésük már nem szükséges, úgy az törlésre kerül.

Mennyi ideig őrizzük meg adatait?

Amennyiben adatait az Érintett hozzájárulása alapján kezeljük és más jogalap (pl. szerződés teljesítése) nem áll fenn, úgy adatait addig kezeljük, amíg az Érintett hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az adatkezelésnek már nincsen célja és az Érintett az adatai törléséhez hozzájárult. Amennyiben adatait szerződés teljesítése okán kezeljük, úgy a szerződés teljesítéséig és a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeljük, a számviteli beszámolónkat alátámasztó iratokat pedig, 8 évig őrizzük meg.
Ezt követően az adatokat is töröljük. Amennyiben jogos érdek áll fenn adatai kezelése tekintetében, úgy az Érintett adatait addig kezeljük, amíg a jogos érdeket bizonyítani tudjuk. A jogos érdek megszűnésétől számított 5. év végéig őrizzük meg adatait.

Mit kell tudnom a sütikről (cookies), és a Gödöllő COOP Zrt. honlapján történő egyéb naplózásról?

A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ahhoz, hogy optimalizáljuk Önnek oldalaink használatát, az Ön kényelme érdekében weboldalunk el cookie-kat helyez el az Ön számítógépén. A cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat. Számítógépe böngészőjének beállításai alapján továbbá bármikor lehetősége van információkat kérni a cookie-k elhelyezkedéséről, megtilthatja fogadásukat, valamint manuálisan és automatikusan is törölheti a cookie-t amikor elhagyja a látogatott oldalt. Fentieken kívül a honlapunk használata során böngészője küldhet automatikus információkat, amikor megnyit egy webhelyet, vagy amiket használat közben a mobilalkalmazása küld (pl. IP cím, megnyitott weboldalak, tevékenység naplózás). Információt kaphatunk a használt eszközzel kapcsolatban (pl. típus, operációs rendszer, beállítások, egyedi azonosítók illetően. Ezen információk a beállításoktól függenek, és e tekintetben javasoljuk, hogy az egyes eszközökhöz tartozó információtechnológiai, beállítási, biztonsági szabályzatot, használati útmutatókat is tanulmányozza át. A GÖDÖLLŐ COOP Zrt. a honlapon is tájékoztatja és engedélyezteti a cookie használatot a felhasználóval. A cookiek-ból a GÖDÖLLŐ COOP Zrt. nem gyűjt adatot, azokat nem kezeli, nem őrzi meg. Fenti adatokat nem használjuk az egyéni preferenciák azonosítása érdekében.

Miért kapok hírleveleket, milyen jogaim vannak hírlevéllel kapcsolatban?

A GÖDÖLLŐ COOP Zrt. hírlevelet csak az érintettek erre vonatkozó (e-mailben, interneten, vagy egyéb úton bejelentett igény) hozzájárulása alapján küld. A hírlevelek alján tájékoztatja az érintetteket jogaikról, valamint leiratkozás lehetőségéről, helyesbítésről. Leiratkozás esetében hírlevél küldése céljából a GÖDÖLLŐ COOP Zrt. az érintett adatait törli, azt nem kezeli tovább.

Milyen jogaim vannak a rám vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban?

Tájékoztatáshoz való jog

Önnek jogában áll érthető tájékoztatást kapni arról, hogy milyen okból, milyen adatait, hogyan és mennyi ideig kezeli társaságunk. Ahhoz, hogy a tájékoztatást megadhassuk, szükségünk van arra, hogy azonosítsuk, hogy tudjuk, valóban az Ön részére adjuk-e ki a tájékoztatást, ezért kizárólag személyesen előre egyeztetett időpontban, vagy írásban kérheti a tájékoztatást. Írásbeli kérelem esetén a kérelemre két tanú szükséges, elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén a saját – nálunk kezelt -email címről érkező kérelmeket fogadhatjuk el és teljesíthetjük. Amennyiben ez nem lehetséges, kérjük, hogy két tanúval ellátott írásbeli kérelmet terjesszen elő postai úton, amelyet mi postai úton teljesítünk.
A kérelemre történő tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül teljesítjük, illetve erre választ adunk. Költséget ehhez kapcsolódóan nem számolunk fel.

Rendelkezés az adatokkal: helyesbítéshez, tiltakozáshoz való jog, korlátozáshoz és törléshez való jog, adathordozhatóság

Az érintett kérésére a GÖDÖLLŐ COOP Zrt. haladéktalanul helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, vagy az érintett kérése szerint kiegészíti azokat. Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Az adatkezelő az adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az adatok pontossága vitatott, az adatkezelés jogellenes, de az érintett csak korlátozás és nem törlést kér, az adatkezelőnek az adatra már nincs jogalapja, de az érintett kéri a kezelést valamely joga érvényesítéséhez, illetve azon vizsgálat időtartama alatt, amíg az érintett tiltakozására eldöntésre kerül az adatkezelés jogszerűsége. A korlátozás feloldásáról az érintettet tájékoztatni kell. Az érintett kérésére, hozzájárulásának visszavonása esetén, tiltakozására az adatkezelő haladéktalanul törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha más jogalap fennállása miatt azok kezelése még szükséges, vagy közérdek indokolja az adatok kezelését, illetve azok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges. Az adatokat akkor is törölni szükséges, ha azt jogellenesen kezelték, vagy jogszabály alapján kötelező a törlésük. Az adatok helyesbítéséről, korlátozásáról, törléséről a GÖDÖLLŐ COOP Zrt. – amennyiben nem bizonyul lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést – az érintettet értesíti.

Jogorvoslati jog

Az érintett jogosult arra, hogy a jogszabály által erre a feladatra kijelölt hatóságnál panaszt tegyen. A hatóság hallgatása vagy döntése ellen az érintett bírósághoz fordulhat. Az érintett jogosult arra, hogy személy adatainak jogellenes kezelése esetén bírósághoz forduljon.

Hozzáférhet-e illetéktelen személy adataimhoz?

Amennyiben adatai illetéktelen harmadik személyhez kerültek vagy ennek veszélye fennáll, úgy ún. adatvédelmi incidensről beszélünk.

A GÖDÖLLŐ COOP Zrt.-nél az elmúlt évtizedekben adatvédelmi incidens nem történt.
Lehetséges kockázatként azonban természetesen felmerülhetnek:

 • – adatokat tartalmazó eszközök (laptop, mobil) elvesztése, ellopása,
 • – betörés,
 • – szerver elleni támadás,
 • – személyes adatok illetéktelen harmadik személy részére történő szándékos vagy gondatlan kiadása, hozzáférhetővé tétele.

A GÖDÖLLŐ COOP Zrt. fentiek megakadályozása érdekében:

Biztosítja, hogy csak annak enged hozzáférést a személyes adathoz, akinek munkája ellátásához ez elengedhetetlenül szükséges, a hozzáférést felhasználónévvel és jelszóval biztosítja,szervereit, informatikai biztonsági rendszerét állandóan monitorozza és az informatikai szolgáltatást nyújtó cégtől elvárható biztonsági fokot elvárja, eszközparkját pedig ennek megfelelően alakítja, munkáltatókat tájékoztatja a szükséges adatvédelmi intézkedésekről.

Amennyiben a GÖDÖLLŐ COOP Zrt. bármelyik munkatársa észleli, hogy adatvédelmi incidens történt, azt haladéktalanul jelenti a GÖDÖLLŐ COOP Zrt. ügyvezetőjének, aki azonnal kijelöli azt a személyt, aki 24 órán belül felméri az érintettek és adataik körét, és a lehetséges kockázatokat. Haladéktalanul javaslatot tesz az incidens kezelésére, amelyet az ügyvezetővel közöl. Az ügyvezető dönt a szükséges intézkedésekről úgy, hogy a kár megelőzhető, elhárítható, de legalább csökkenthető legyen.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, a GÖDÖLLŐ COOP Zrt. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről az alábbi minimális tartalommal: incidens jellege, kapcsolattartó nevét és elérhetősége, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket.

Jelen adatvédelmi szabályzat 2018. május 25. napján lépett hatályba.
A jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben a GDPR rendelet és felhatalmazása alapján kiadott magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak
.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdés, észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken állunk szíves rendelkezésére:

GÖDÖLLŐ COOP Vagyonhasznosító és Kereskedelmi Zrt.

Székhely: 2100 Gödöllő, Körösfői út 34.
Cégjegyzékszám: 13-10-040589
Adószám: 11844141-2-13
Telefonszám: +36-28-430-780
Faxszám: +36-28-430-780
e-mail cím: titkarsag@godollocoop.hu

Elérhetőségek:

e-mail: titkarsag@godollocoop.hu
telefon: +36-28-430-780

Észrevételével az adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) 

Gödöllő, 2020. október 21.

Weboldal tartalmi jellegű tájékoztató:
A weboldal tartalma tájékoztató jellegű, és az semmiféle kötelezettségvállalást nem tartalmaz.
A weboldal tartalma a Látogatók tájékoztatását szolgálja. A weblapon megjelenített ajánlatok minden esetben a feltüntetett érvényességi időszakban a feltüntetett boltkategóriákban a készlet erejéig érvényesek. Az árak az Áfát tartalmazzák. Ahol külön nincs jelezve, áraink egy termékre vonatkoznak.
A termékek csomagolása színben és mintában eltérhet az itt bemutatottaktól.

A weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, és azok bármilyen, a jogosultak előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül történő felhasználása szerzői jogokat, illetve védjegyoltalom alatt álló jogokat sérthet.
A weboldal kizárólag a Gödöllő COOP Zrt.-re és a Coop csoportra vonatkozó adatokat tartalmazza, és harmadik személy által üzemeltetett weboldalakért semmiféle felelősséget nem vállalunk.
A weboldal bárki által látogatható, de egyes részeihez regisztráció után lehet hozzáférni. A weboldal látogatója a weboldal használatával a fenti feltételeket, tudnivalókat elfogadja, és elismeri, hogy ennek megfelelő magatartást tanúsít. A weboldalon esetlegesen előforduló elektronikus feltöltési, technikai hibákért felelősséget nem vállalunk.